Lom Svatá Anna

Lom leží na okraji nové zástavby v Táboře – Měšicích v prostředí nově rozvíjené suburbie pod místní vodárnou na ploše necelých 4500 m². Těžba v něm přestala být prováděna podle údajů místních obyvatel těsně po ukončení 2. světové války. Od té doby se zde příroda rozvíjela samostatně a částečně byla také ovlivňována lidskou činností. Lom je vyvinut na zvětralých bioticko – silimanitických rulách širší kontaktní zóny středočeského plutonu. Z geologického hlediska lom nepředstavuje žádnou výraznou hodnotu, ale v kontextu s okolní suburbánní krajinou se jedná o cenné místo s charakterem biocentra. V roce 1996 byl vyhlášený jako významný krajinný prvek. V lomu se nacházejí také 3 jezírka (třetí je vysýchavé), dále stanoviště typu skalních stěn a v západní části území i teplomilné trávníky na písčitě rozpadlých rulách. Prostor doplňují křoviny i náletové porosty včetně dubů, akátů, bříz, jeřábů, lísky, třešní, jabloní i starých vrb. V řádu desítek let se zde podle názoru odborníků vytvořila na relativně malém území 3 velice cenná stanoviště – biotopy:

Odkrytá skalní stěna v čele lomu (skalní biotop)
Malé vodní nádrže a mokřady ve dně lomu (mokřadní biotop)
Umělá skalní step v západní části lomu (stepní biotop)

Představuje tak ideální místo pro studium přírodních procesů v praxi. Zároveň se jedná o hodnotný krajinný prvek, jehož význam bude nadále růst. Místo bude postupně získávat podobu příměstského parku, obklopeného domy a komunikacemi.

Kontaktní údaje

Mobil:
+420 724 338 009
Email:
viktor.macura@seznam.cz



Adresa

Město:
Tábor
PSČ:
39002
Adresa:
Měšice